Algemene voorwaarden Fab. Stories

Algemene voorwaarden

Artikel 1        Definities

1. Fab. Stories, gevestigd te Bavel, KvK-nummer 77500644, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Fab. Stories.

2. De persoon die een lidmaatschap heeft afgesloten wordt in deze voorwaarden aangeduid als member.

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Fab. Stories tegen betaling content ter beschikking stelt en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

Artikel 2        Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten door of namens Fab. Stories waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

3. Fab. Stories heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. De nieuwe voorwaarden zullen voor inwerkingtreding kenbaar worden gemaakt aan member.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

5. Indien Fab. Stories afwijking van deze algemene voorwaarden toe staat, doet dit niets af aan haar recht om alsnog directe en strikte naleving van het overige bepaalde te verlangen.

 Artikel 3        Aanbod

 1. Fab. Stories kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de member redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2. Indien het aanbod wordt aanvaard en een betaald lidmaatschap wordt aangegaan, ontstaat direct een betalingsverplichting voor de member.

 

Artikel 4        Tarieven en betalingen    

1. Met het aangaan van een lidmaatschap ontstaat de verplichting tot betaling voor de hele periode van het lidmaatschap, met een minimale looptijd van een maand, ook wanneer niet deze gehele periode gebruik wordt gemaakt van de voordelen van het lidmaatschap.

2. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de vergoedingen aan te passen.

3. Indien de member in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, een automatische incasso niet geind kan worden, een automatische incasso zonder gegronde reden wordt ingetrokken of een betaling wordt gestorneerd wanneer een lidmaatschap niet tijdig of juist is opgezegd, is de member na het eenmalig versturen van een aanmaning of ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de member in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

4. De betaling voor het membership vindt maandelijks vooraf plaats. Indien de member in gebreke of in verzuim is in de nakoming van haar verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de member.

5. Indien de member in gebreke blijft in tijdige betaling, wordt de toegang tot de content ontzegd. Indien het lidmaatschap niet tijdig of correct is opgezegd blijft de betalingsverplichting in een dergelijk geval wel bestaan.

 

Artikel 5        Uitvoering van de overeenkomst

 1. Het is niet mogelijk om een lidmaatschap aan te gaan wanneer de leeftijd van 21 jaar nog niet is bereikt.
 2. Fab. Stories voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat member met haar lidmaatschap beoogde en kan geen garantie of succes geven op resultaat.
 3.  De mogelijkheid tot het in contact treden met andere members kan aan voorwaarden zijn verbonden. Fab. Stories informeert members voor het aangaan van een lidmaatschap over de voorwaarden waaronder members met elkaar in contact kunnen treden.
 4.  Doordat de diensten van Fab. Stories online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.
 5.  Een lidmaatschap is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen.
 6.  Fab. Stories behoudt te allen tijde het recht om een member te weigeren. Zij heeft tevens het recht de member op inactief te zetten wanneer zij dit nodig acht.
 7.  Het aanbod en de activiteiten die onderdeel uitmaken van een (betaald) lidmaatschap kunnen van tijd tot tijd wisselen. Fab. Stories is gerechtigd de inhoud uit te breiden, te beperken of aan te passen.

 

Artikel 6        Informatieverstrekking

1. Member stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Fab. Stories.

2. Member staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens. Fab. Stories staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de informatie zoals beschikbaar gesteld door members. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via het Fab. Stories beschikbaar stellen. Fab. Stories zal zich wel zoveel mogelijk inspannen om profielen van members die onwaarheden bevatten of misleidend zijn te verwijderen, aan te passen of te blokkeren.

3. Member vrijwaart Fab. Stories voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

 

Artikel 7        Aansprakelijkheid schade

1. Fab. Stories is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de directe schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2. Member blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruikmaken van de diensten en het opvolgen van advies van Fab. Stories.

3. In het geval dat Fab. Stories een schadevergoeding verschuldigd is aan member voor het opzettelijk of met grove schuld veroorzaken van directe schade, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door Fab. Stories in rekening is gebracht in de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.

4. Member vrijwaart Fab. Stories tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten.

 Artikel 8        Intellectueel eigendom

1. Fab. Stories verleent de member een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en herroepelijk recht om een membership te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De content is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren.

2.  Gedeelde content mag niet zonder schriftelijke toestemming van Fab. Stories worden gekopieerd, aan derden getoond, ter beschikking gesteld, worden doorverkocht of op andere wijze worden gebruikt dan dat waar het membership voor bedoeld is. Member mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding. Indien andere members op deze content zichtbaar zijn, is tevens toestemming van hen nodig.

3. Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel vindt een inbreuk plaats op het auteursrecht. Fab. Stories is in een dusdanig geval gerechtigd member te factureren voor de geleden schade en indien gerechtvaardigd het lidmaatschap te beëindigen.

4. De tijdens de looptijd van de overeenkomst geleverde informatie en diensten blijven eigendom van Fab. Stories. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de member om het materiaal tijdig te doorlopen en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.

5. Content zal beschikbaar zijn zo lang een member lid is.

 

Artikel 9        Communicatie en gedrag[1] 

 1.  Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Wat binnen het membership wordt besproken, dient binnen het membership te blijven.
 2.  Tijdens een lidmaatschap kunnen members onderling communiceren. De member verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van Fab. Stories. Hieronder valt mede het doen van racistische uitlatingen, schelden, online pesten, bedreigen, het versturen van aanstootgevende berichten of het versturen van haatberichten. Members dienen te allen tijde professioneel en respectvol met elkaar om te gaan.

3. Het staat Fab. Stories te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

4. Fab. Stories behoudt zich het recht voor members die door hun gedrag de diensten van Fab. Stories belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting geeft geen recht op restitutie van de reeds betaalde kosten.

  Artikel 10    Wijziging en annulering

 1. Een betaald lidmaatschap is een doorlopend abonnement met een looptijd van tenminste een maand, tot tijdige wederopzegging door de member. Opzegging is pas definitief na bevestiging door Fab. Stories.
 2. Geldige opzegging van het lidmaatschap dient als volgt plaats te vinden: member dient het membership schriftelijk op te zeggen met een minimale opzegtermijn van een kalendermaand. Indien opzegging niet tijdig of niet juist wordt gedaan, loopt het lidmaatschap en daarmee de automatische incasso voor een maand door en is opzegging pas weer mogelijk per volgende incasso.
 3. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft Fab. Stories de mogelijkheid een lidmaatschap, of onderdeel van het lidmaatschap te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Fab. Stories maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan member en zal zorgen voor een passende oplossing zodat de waarde van het membership zoals verwacht mag worden te allen tijde wordt geleverd.
 4. Fab. Stories behoudt zich het recht voor om een deel van of het geheel aan functionaliteit van het lidmaatschap te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Indien het aanbieden van het lidmaatschap wordt beëindigd, zal dit uiterlijk een maand voorafgaand aan de einddatum worden gecommuniceerd aan de members en een automatische incasso per einddatum stop worden gezet. Indien een incasso al heeft plaatsgevonden zal het reeds betaalde bedrag binnen 30 dagen worden terugbetaald.

 

Producten webshop:

 Artikel 11      Herroepingsrecht

 1.  Member heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen om de aankoop van fysieke producten te ontbinden. Fab. Stories heeft het recht de member te vragen naar de reden van herroeping, maar member is niet verplicht een reden op te geven.
 2.  De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de member het product heeft ontvangen.
 3.  Het herroepingsrecht geldt niet voor diensten of digitale producten waar direct toegang voor wordt verschaft. Toegang tot het membership en trainingen zien hiermee uitgesloten van de bedenktijd.

 

Artikel 12      Verplichtingen bij herroeping

 1.  Member dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts worden geïnspecteerd zoals dat in een winkel toegestaan zou zijn.
 2.  Waardevermindering van het product door omgang in strijd met het in lid 1 genoemde komt voor rekening van de member.
 3.  Fab. Stories stuurt na ontvangst van de melding van herroeping een ontvangstbevestiging aan de member.
 4.  Fab. Stories vergoedt de betalingen van de member binnen 14 dagen nadat de member de herroeping kenbaar heeft gemaakt.

 

Artikel 13      Uitoefening van herroepingsrecht

 1.  Member meldt schriftelijk via het contactformulier op de website en binnen de bedenktijd aan Fab. Stories dat zij gebruik maakt van het herroepingsrecht.
 2.  Binnen 14 dagen na de melding zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, stuurt de member het product, in originele staat en verpakking, terug.
 3.  De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht komt toe aan de member.
 4.  De kosten van het terugzenden van het product komen voor rekening van de member.

 

Artikel 14      Levering en bezorging

 1.  Als verzendadres geldt het adres dat de member heeft opgegeven. Fab. Stories is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.
 2.  Fab. Stories is enkel gehouden te leveren in de door haar aangegeven leveringsgebieden, zijnde Nederland en België.
 3.  Fab. Stories streeft ernaar geaccepteerde bestellingen inzake fysieke producten binnen 3 werkdagen te verzenden, tenzij een langere termijn is afgesproken of een product niet op voorraad is. 
 4.  Wanneer de bezorging vertraging heeft, ontvangt de member hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 4 weken heeft de member het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Fab. Stories zal het bedrag dat de klant heeft betaald binnen 30 kalenderdagen na ontbinding terugbetalen.

 

Artikel 15      Klachten

 1. Member is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Fab. Stories. 
 2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 16      Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Fab. Stories is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.

4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Fab. Stories en betrokken derden 12 maanden.